Gratis levering
Bezoek onze showroom op afspraak
Alle producten in voorraad
30 dagen retourbeleid
Eenvoudig te installeren
Persoonlijk advies

Algemene voorwaarden

Vooraf

Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt verstaan voor HandsHero:
LAVA Group BV, met maatschappelijke zetel te 8560 Gullegem, Nijverheidslaan 25– KBO 0424.957.493
Telefoon: +32 56 42 59 00
E-mail: info@handshero.com
Website: www.handshero.be
Klachtendienst: info@handshero.com

Huidige en eventueel ook aangepaste algemene voorwaarden gelden voor alle verkopen online en zijn permanent beschikbaar en afdrukbaar via de Algemene Voorwaarden online.

Het gebruik van de website gebeurt onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Enkel voor de verkoop aan consumenten in de zin van de wet gelden volgende afwijkende voorwaarden:

De overeenkomst komt tot stand door het aanvinken van de algemene voorwaarden, het aanklikken van het voorwerp van de verkoop en het inbrengen in het winkelwagentje, de bevestiging om de aangeduide prijs te betalen, de bevestiging aan de consument via elektronische weg van o.a. het voorwerp van de verkoop en de prijs en de uitvoering van de betaling door de koper

De consument is gerechtigd door middel van een aangetekende brief aan het vermelde adres af te zien van aankoop binnen de 20 kalenderdagen die volgen op de levering tenzij de goederen op uitdrukkelijke specificatie van de consument zijn gemaakt. De terugzending gebeurt op kosten van de consument. Na terugzending van het goed in de identieke staat als het zich bevond bij verzending zal de NV Lafosse het identiek betaalde bedrag op de aangeduide rekening van de consument terugstorten.

M.b.t. de garantie verwijst de LAVA Group BV naar de wet van 25/02/1991 op de productenaansprakelijkheid

ART.1.
Tenzij afwijkende en geschreven overeenkomst van onzentwege geschieden al onze verkopen, leveringen, diensten… volgens hierna volgende voorwaarden door het voor de bestelling noodzakelijk aanklikken van de algemene voorwaarden, die deel uitmaken van de overeenkomst en die steeds van toepassing zullen zijn met uitsluiting van de voorwaarden van de klant.

ART. 2.
Onze firma is slechts gehouden door schriftelijke bevestiging per email of post of uitvoering, waarin o.a. het voorwerp van de overeenkomst wordt gespecifieerd of waaruit het voorwerp van de overeenkomst blijkt.

ART. 3.
Bij gebreke van voorafgaande prijsovereenkomst worden alle werken uitgevoerd in regie. Hetzelfde geldt voor wijzigingen of supplementaire werken.

ART. 4.
Leveringstermijnen mogen slechts als aanduiding worden beschouwd zonder verbintenis van onzentwege. Vertraging kan geenszins aanleiding geven tot verbreking der overeenkomst noch tot enige schadevergoeding.

Onvoorziene omstandigheden als wijzigingen en opschortingen door de klant gevraagd brengen van rechtswege verlenging mee van de leveringstermijn en eventueel prijsverhoging.

ART. 5.
Geleverde goederen worden als aanvaard aanzien door de in ontvangst name. Elke betwisting of weigering dienaangaande moet kenbaar gemaakt worden binnen de 48 uur per omstandig gemotiveerd en aangetekend schrijven.

ART. 6.
De uitvoering wordt gewaarborgd met de gebruikelijke afwijkingen. Onze verbintenissen zijn middelenverbintenissen. Uitgevoerde werken worden als definitief aanvaard aanzien door uitbating, aanpassing , ingebruikname,... al weze het slechts gedeeltelijk.

ART. 7.
De leveringen geschieden af fabriek en verzendingen, ook door onze firma zelf, reizen steeds op risico van de klant Tenzij andersluidende schriftelijke afspraak wordt afhaling geacht binnen de 14 dagen na bericht van levering te gebeuren.

ART. 8.
Vrijwaring voor verborgen gebreken is beperkt tot een termijn van 6 maanden. Deze termijn is absoluut en begint te lopen vanaf hetzij de levering der waar, hetzij de aanvaarding der werken, hetzij het bericht van de levering waarvan sprake is in art. 14. De aansprakelijkheid van onze firma is beperkt tot de zware fout. Na verloop van de conventionele garantieperiode vervalt ieder verhaal. Herstellingen of vervangingen stuiten noch schorsen de waarborgtermijn.

ART. 9.
Zo de geleverde materialen of werken niet door onze firma werden gefabriceerd of uitgevoerd zal de klant op straffe van onontvankelijkheid iedere vordering op grond van gebreken in hoofdorde tegen de fabrikant, onze leverancier of onze onderaannemer instellen en slechts in ondergeschikte orde tegen onze firma, die slechts zal kunnen aangesproken worden na uitwinning van voornoemden, en zonder dat wij met dezen solidair of in solidum zullen gehouden zijn. In zoverre de klant niet over een rechtstreekse vordering tegen voornoemden zou beschikken, zoals door de rechtspraak aanvaard, is hij in onze rechten gesteld. Vrijwillige tussenkomsten van onze zijde doen aan deze bepaling geen afbreuk.

ART. 10.
Zijn steeds uitgesloten van enige waarborg: schakelaars, ventielen, thermometers, thermostaten, kranen, relais, verwarmingselementen en alle onderdelen die aan normale sleet zijn onderworpen.

ART. 11.
De waarborg vervalt steeds wanneer de klant aan zijn contractuele verplichtingen is tekortgekomen, inzonderheid stipte betaling, en evenzo wanneer de klant zonder schriftelijke toestemming van onze firma zelf, of door derden, de geleverde goederen of werken heeft laten herstellen of wijzigen.

Geen waarborg wordt verstrekt voor schade veroorzaakt door een uitwendige oorzaak. Op herstellingen of ombouw wordt geen waarborg verleend.

ART. 12.
De waarborg kan slechts aanleiding geven tot herstel of vervanging en strekt zich geenszins uit tot vergoeden en enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van het eventuele gebrek.

ART. 13.
Montage en aansluitingen, van welke aard ook, geschieden steeds op kosten van de klant. Wanneer een vakman of monteur vereist is, worden alle kosten daarvan in rekening gebracht inzonderheid werkuren, wachturen, verplaatsingskosten en tijd. Zo voor de opstelling van installaties, hulpkrachten, hefwerktuigen enz. noodzakelijk zijn, dient de klant daarvoor op eigen kosten te zorgen.

ART. 14.
De betaling – voorwaarde voor levering - gebeurt uiterlijk 24 uren na de elektronische bevestiging door de firma .

In geval 14 dagen na de contractuele leveringstermijn voorzien in het verkoopcontract of het bericht van levering de bestelde goederen niet worden afgehaald of als omwille van de klant op de voorziene datum niet geplaatst kan worden zal onze vennootschap na verloop van die termijn het recht hebben de overeenkomst als van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden te beschouwen ten nadele van de afnemer, onverminderd de mogelijkheid tot gedwongen uitvoering van de overeenkomst. Na afloop van de leveringstermijn zijn van rechtswege opslagkosten verschuldigd gelijk aan € 25,00/kalenderdag. De datum vermeld in de brief geldt als postdatum. In geval van ontbinding zal onder voorbehoud van vermeerdering minstens forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het voorschot van rechtswege verschuldigd zijn.

ART.15.
Alle goederen eigendom van de cliënt die aan de vennootschap zijn toevertrouwd worden uitdrukkelijk in pand gegeven als garantie voor de goede uitvoering van alle verbintenissen.

ART.16.
ledere weigering of betwisting van onze facturen dient te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de 8 dagen na het versturen van de factuur waarbij, behoudens tegenbewijs, de facturatiedatum als verzendingsdatum geldt.

ART. 17.
De vennoten en zaakvoerders verklaren zich uitdrukkelijk hoofdelijk borg te stellen voor de door de vennootschap opgenomen verbintenissen met uitdrukkelijke afstand van het voorrecht van uitwinning.

ART. 18.
De geleverde waar blijft eigendom van onze firma tot volledige betaling van alle facturen, openstaande rekeningen en hun accessoria. Niettemin gaan door de levering alle risico's over op de klant.

De koper verbindt er zich toe om de eigenaar van het pand binnen de 48 uren schriftelijk op de hoogte te stellen dat onbetaalde goederen in het gehuurde goed werden binnengebracht met kopie aan de firma. Bij gebreke aan schriftelijk bewijs is van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding door de koper verschuldigd gelijk aan 25 % van de waarde van de verkochte goederen.

Bij gebreke van betaling zullen worden wij door de koper uitdrukkelijk en zonder gerechtelijke toelating toegelaten de geleverde inclusief deze die door bestemming of incorporatie onroerend zouden geworden zijn terug te halen, waar ze zich ook moge bevinden, kosten lastens de kopers of opdrachtgevers. Alle gestorte bedragen zullen ons verworven blijven bij wijze van voorschot op - en minstens als minimale - schadevergoeding wegens niet naleving der overeenkomst, minderwaarden, sleet, gebruiksvergoeding onverminderd andere schade.

In geen geval zullen de gestorte bedragen mogen worden gecompenseerd met andere openstaande saldi.

ART. 19.
Al onze facturen zijn binnen de 30 dagen betaalbaar tenzij schriftelijke afwijking. Na de vervaldag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente van 10% per jaar.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zal, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, het verschuldigd saldo van rechtswege met 15% worden verhoogd met een minimum van € 125 en een maximum van € 3500 als forfaitaire schadevergoeding, onverminderd de intresten en zonder dat deze bepaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing van art 1244 Burgerlijk Wetboek. In geval van aankoop/opdracht door meerderen wordt de hoofdelijkheid overeengekomen.

ART. 20.
In geval van betwisting tussen partijen zijn, naar keuze van de firma bevoegd ofwel de Rechtbanken en het Vredegerecht van de woonplaats van de schuldenaar ofwel de Rechtbanken te Kortrijk en het Vredegerecht te Menen. De rechtsverhoudingen tussen partijen worden beheerst door het Belgische Recht.

Cookies

Op onze websites en apps gebruiken wij en derden cookies of gelijkaardige technologieën (kortweg "cookies")

Instellingen

Zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Registreren informatie over hoe u de site bezoekt.

Houden informatie bij over uw surfgedrag om u relevante advertenties te tonen op andere sites.